Política de protecció de dades

1. Qui és el Responsable de tractament de les vostres dades?

El responsable dels tractaments de dades referents als diferents processos pel que fa a la gestió d'usuaris, clients i clients potencials, col·laboradors i proveïdors és AUTOS MEDITERRANEO S.A. , amb domicili social al C/CARCAIXENT, 1, BAIX 12005 CASTELLÓ (província de CASTELLON) i CIF A12000394.

A efectes de la nostra política de protecció de dades el telèfon de contacte és 964 220054 i el correu electrònic de contacte és info@autosmediterraneo.com.

2. Quin tipus de dades tenim sobre la vostra persona i com les hem obtingut?

Les categories de dades personals que AUTOS MEDITERRANEO, S.A. tracta sobre els seus clients i proveïdors són:

    • Dades d'identificació
    • Adreces postals o electròniques
    • Informació personal
    • Dades econòmiques i de transaccions
    • Imatges

En cap cas tractem dades especialment protegides.

Totes les dades abans esmentades les hem obtingut o directament de vostè mitjançant la presentació d'una oferta comercial, proposta contractual, etc. o mitjançant la vostra empresa en facilitar-nos les dades d'identificació i la resta d'informació necessària per dur a terme l'objecte de la relació contractual entre les parts. Serà una obligació seva o de la vostra empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació. Pel que fa a les dades de candidats a ocupació, hem obtingut les seves dades mitjançant la presentació d'un CV per part seua o l'obtenció de la seua candidatura mitjançant els serveis d'un portal d'ocupació. En aquest darrer cas, vostè ha autoritzat aquesta cessió de les seves dades a la nostra empresa en inserir les seves dades curriculars al portal d'ocupació.

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que AUTOS MEDITERRANEO, S.A. recopileu mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d'informació es conservaran mentre no se sol·licite la supressió per l'interessat. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantinga la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas AUTOS MEDITERRANEO, S.A. guardarà les vostres dades personals durant el període de temps que siga raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les vostres dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagis deixat d'usar els nostres productes o que hagis deixat d'usar aquesta pàgina web. Després d'aquest període, les vostres dades personals seran eliminades de tots els sistemes de AUTOS MEDITERRANEO, S.A.

4. Amb quina finalitat i sobre quina base de legitimació tractem les vostres dades?

A AUTOS MEDITERRANEO, S.A. tractem les dades que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de vendes, servei post venda, gestió de proveïdors, gestió de candidats, qualitat de serveis, etc. D'aquesta manera, utilitzarem les vostres dades per dur a terme algunes de les següents accions basant-nos en la respectiva base de legitimació:

FINALITAT DE TRACTAMENT BASE DE LEGITIMACIÓ
Vigilància i control d'accés a les instal·lacions Interès legítim del responsable
Gestió dels drets de protecció de dades dels interessats Obligació regulatòria
Gestió comptable, fiscal, administrativa i facturació de clients Execució (pre)contracte; Obligació regulatòria
Gestió de les sol·licituds d'informació que arriben a través del formulari web, xarxes socials o xat online Consentiment de l'afectat
Gestió fiscal, comptable i administrativa amb proveïdors Execució (pre)contracte; Obligació regulatòria
Gestionar les reserves dels clients Execució (pre)contracte
Processos de cerca, avaluació i selecció de candidats Consentiment de l'afectat
Gestió d'imatges per a publicitat a web i xarxes socials Consentiment de l'afectat

Quant, a la base de legitimació referenciada vostè està obligat a facilitar les dades personals, en cas que no facilite les seues dades de caràcter personal no es podrà executar el seu contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. mai no compartirà les teues dades personals amb cap empresa tercera que pretengui utilitzar-les en les seues accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens hi hagis autoritzat expressament.

Us informem que podem facilitar les vostres dades personals a organismes de l'Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos que AUTOS MEDITERRANEO, S.A. rebi un requeriment legal per part de les autoritats esmentades o en els casos que actuant de bona fe, considerem que aquesta acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial; per contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per protegir els drets de AUTOS MEDITERRANEO, S.A. o els seus clients i el públic en general.

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. pot proporcionar les teues dades personals a terceres persones (Ex. proveïdors de serveis d'Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, estes terceres persones han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que AUTOS MEDITERRANEO, S.A. en relació a les teues dades personals i, quan siga necessari, estaràn vinculades per compromisos legals per tal de guardar les teues dades personals de forma privada i segura, i per utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de AUTOS MEDITERRANEO, S.A.

Us informem que la nostra entitat no realitza transferències internacionals de dades en matèria de gestió d'Usuaris, Clients i/o Proveïdors.

6. Quins són els seus drets com a afectats o interessats?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si AUTOS MEDITERRANEO, S.A. està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d'accés a les dades personals, així com rebre'ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s'efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no sigan necessàries per als fins que van ser recollits.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seues dades. AUTOS MEDITERRANEO, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes a la normativa aplicable.

Així mateix, us informem que teniu dret a retirar els vostres consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Així mateix s'informa a l'Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets esmentats adreçant-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen a l'apartat 1, 'Responsable de tractament' de la present política de Protecció de Dades i Privadesa d'AUTOS MEDITERRANEO , SA ,adjuntant còpia del vostre DNI. Igualment, podeu enviar-nos un correu electrònic a l'adreça info@autosmediterraneo.com .

Vostè també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no hage obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.

Agència Espanyola de Protecció de Dades.

C/ Jorge Juan, 6

28001 – Madrid

Telf. 901100099 / 912663517

7. Protecció de dades dels usuaris de la pàgina web.

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, AUTOS MEDITERRANEO, S.A. informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web es tractaran per a l'activitat del tractament indicat a cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web per part de AUTOS MEDITERRANEO, S.A. . Este tractament de les vostres dades estarà emparat en el vostre consentiment. En prémer el botó “ENVIAR”, l'Usuari consenteix al tractament de les seues dades per part de AUTOS MEDITERRANEO, S.A. .

Així mateix, us informem que excepte obligació legal o consentiment exprés per part seua AUTOS MEDITERRANEO, S.A no cedirà les vostres dades a terceres persones.

Igualment, s'informa a l'Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió de dades així com disposar d'altres drets reconeguts en aquest document i regulats al Reglament (UE) 2016/679, notificant-ho a AUTOS MEDITERRANEO, SA , C/CARCAIXENT, 1 BAIX 12005 CASTELLÓ (província de CASTELLÓ), e-mail: info@autosmediterraneo.com.

D'altra banda, d'acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i de comerç electrònic, AUTOS MEDITERRANEO, S.A. es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver demanat abans l'autorització expressa del destinatari. L'Usuari es podrà oposar a l'enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

8. Una altra informació d'interès sobre la nostra política de privadesa

8.1 Mesures de Seguretat

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa Europea i Espanyola vigent en protecció de dades tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i els fins del tractament descrits, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.

8.2 Tractament de dades de menors

A l'empara del RGPD UE 679/2016 i de la LOPDGDD 3/2018, els menors de més de 14 anys poden donar el seu consentiment a la contractació de serveis de la societat de la informació, com ara la inscripció en un fòrum, l'emplenament d'un formulari de contacte, etc. No obstant això, serà responsabilitat de AUTOS MEDITERRANEO, S.A. comprovar la veracitat de l'edat indicada per part del menor.

Per al tractament de dades de menors de 14 anys esta recollida de dades es farà sempre sota l'exprés consentiment dels pares o tutors legals.

8.3 Modificacions de la nostra Política de Protecció de Dades i de Privadesa

Ocasionalment, AUTOS MEDITERRANEO, S.A. podrà fer modificacions i correccions en aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris. Per favor, verifiqueu este apartat regularment per consultar els canvis que pugan haver existit i de quina manera us poden afectar.

8.4 Per què cal acceptar aquesta Política de Protecció de Dades i de Privadesa?

Este apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris us proporciona d'una manera fàcilment accessible tota la informació necessària perquè pugueu conèixer la tipologia de dades que AUTOS MEDITERRANEO, S.A. manté sobre els seus clients potencials, clients i/o proveïdors, les finalitats perseguides, els drets que la normativa de protecció de dades reconeix a vostè com a persona afectada i la manera de com exercir aquests drets. Per tant, amb l'enviament deliberat de les vostres dades personals mitjançant els nostres mitjans de contacte i/o amb l'inici de la relació mercantil amb la nostra empresa considerem que reconeix i accepta el tractament de les teues dades personals tal com es descriu a la present política . Esta informació personal només s'usarà per a les finalitats per a les quals ens l'has facilitada o determinades normatives nacionals o regionals ens habiliten fer-ho.

En qualsevol cas, hem d'advertir-li que una negativa per part seua per facilitar-nos determinades dades sol·licitades podria obstaculitzar el desenvolupament de la relació contractual entre les parts amb possibles conseqüències serioses al moment de prestar les diverses prestacions contemplades dins del contracte mercantil celebrat amb la part contractant.

Si tens qualsevol pregunta en relació amb este apartat de Política de Protecció de Dades per als Clients Potencials, Clients i Proveïdors de AUTOS MEDITERRANEO, S.A. , per favor, poseu-vos en contacte amb l'empresa usant l'adreça facilitada a l'apartat primer 'Responsable de Tractament' i estarem encantats d'atendre't i donar resposta a les qüestions addicionals que ens vulgues plantejar.

9. Legislació aplicable

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que disposa la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privadesa.

Ir al contenido